ПОСЛЕДИЦИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО ОД АЛКОХОЛИЗМОТ

Семејството претставува основна клетка на општеството, заедница на мажот, жената и нивните деца. Здравјето, животот и живеењето на едно семејство се проценува према успешноста на неговото функционирање, па во таа смисла, семејството може да биде функционално или дисфункционално! Функционалното семејство е она, што на своите членови им обезбедува психофизичка сигурност, интелектуален и едукативен развој, економска […]