СОЦИЈАНИ И ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОД АЛКОХОЛИЗМОТ

Социјалните последици во семејствата, во кои има алкохоличари, се манифестираат со запаѓање во лоша економска состојба и осиромашување заради неефикасноста или губењето на работата, големите трошоци за пиење, задолжувањата, распродавањето предмети од дома и др. Посебно тешка социјална компликација е социјалната изолација. Таа се изразува со избегнување на пријателите и поднините, кое често е обострано. […]